Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Những ý kiến tâm huyết của Đại diện cộng đồng DNNVV Việt Nam tham gia đóng góp các Văn kiện Đại hội XII của Đảng

10:11:32 17/11/2015
(VINASME) - Thực hiện Văn bản số 1212/MTTW-BTT ngày 14/9/2015 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện Đại hội XII của Đảng, từ ngày 21/9/2015 Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã gửi văn bản lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng tới toàn bộ Hiệp hội/Hội DNNVV các tỉnh thành phố, các ban đơn vị trực thuộc TW Hiệp hội. Sau 01 tháng đã có 51 Hiệp hội/Hội địa phương tham gia nghiên cứu, trong đó có 06 Hiệp hội/Hội DNNVV có đóng góp ý kiến đó là: Nam Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, An Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.


 
Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam

Hầu hết ý kiến nhận xét các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng, đã đánh giá toàn diện các mặt đời sống xã hội. Đa số các ý kiến tập trung thảo luận vào định hướng phát triển kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong đó nhấn mạnh vào vai trò của doanh nghiệp tư nhân,về hoàn thiện thể chế để đảm bảo các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận bình đẳng với các cơ hội phát triển kinh tế. Và nâng cao vị trí vai trò của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của doanh nghiệp trong phần mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2016-2020.


Đề xuất kiến nghị:
1.  Khổ thứ 2, khoản 2 (Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa)Mục IV củaDự thảo Báo cáo chính trị viết: “...có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo,kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” ý kiến bổ sung cụm từ “và là trụ cột” cho đầy đủ:...có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực và là trụ cột quan trọng của nền kinh tế”.
 
2.  Điểm 2.6, khoản 2, mục III, phần thứ hai của Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 đã viết:“Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực,nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên” nay góp ý thêm cụm từ “và mọi cơ hội phát triển kinh tế” thành câu hoàn chỉnh:“Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực,nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên và mọi cơ hội phát triển kinh tế”. 
Các ý kiến phân tích làm rõ:
Theo Dự thảo văn kiện, doanh nghiệp tư nhân được tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh mẽ để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nhưng theo quan điểm của hầu hết cácHội DNNVV địa phương, doanh nghiệp hội viên. Dự thảo cần phải khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những trụ cột của nền kinh tế. Trên thực tế, kinh tế tư nhân đã và đang là một trong những trụ cột của nền kinh tế rồi. Bằng chứng là trong giai đoạn Việt Nam bị tác động bởi suy thoái kinh tế thế giới, các doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề, nhưng kinh tế nước ta dần ổn định là nhờ vào phần đóng góp quan trọng của các DN nhỏ và vừa(trong đó 97% là doanh nghiệp tư nhân)và các hộ kinh doanh cá thể.
 
Mặt khác, chính sách phát triển kinh tế tư nhân nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng thực chất là công cụ hữu hiệu tạo điều kiện cho người dân cải thiện đời sống, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo chứ không còn là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn góp phần đảm bảo ổn định chính trị, xã hội. Và thật sự là khu vực kinh tế tư nhân hiện nay đã và đang tạo nên một cuộc sống đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam mà không ai có thể phủ nhận được. Do đó vai trò của kinh tế tư nhân cần phải được “định vị” ở vị trí quan trọng hơn và cần được ưu tiên hỗ trợ phát triển.
3.  Bổ sung cụm từ“Khuyến khích hỗ trợ phát triển để nâng cao vị trí vai trò, năng lực hoạt động của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của doanh nghiệp  vào khổ thứ nhất, khoản 2, mục IV của Dự thảo Báo cáo chính trị đã viết: “Có cơ chế thúc đẩy đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại. Huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ”viết lại đầy đủ thành: Có cơ chế thúc đẩy đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại. Huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ. Khuyến khích hỗ trợ phát triển để nâng cao vị trí vai trò, năng lực hoạt động của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của doanh nghiệp.
 
Các ý kiến phân tích làm rõ:
Các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của doanh nghiệp, nhiều năm qua đã đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đối với sự phát triển của từng ngành hàng mà nó đại diện cũng như đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp hội viên. Một số tổ chức đã tập hợp được nhiều doanh nghiệp có cùng quy mô, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Ở một số địa phương, Hiệp hội DNNVV cấp tỉnh đã tập hợp được đông đảo hội viên, chiếm đến trên 60% năng lực sản xuất của của địa phương. Một số tổ chức ở Trung ương như Hiệp hội DNNVV Việt Nam, VCCI đã xây dựng được tổ chức hội đến địa phương (dưới hình thức hội thành viên) đã làm tốt chức năng đại diện, làm cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện cho hội viên đóng góp ý kiến trong xây dựng văn bản pháp luật, tham gia hoạch định chính sách phát triển kinh tế của cả Trung ương và địa phương, phát triển kinh tế ngành và tham gia phản biện, tư vấn, giám định xã hội theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Những năm qua, trong xã hội nước ta, về cơ bản mới chủ yếu quan tâm đến các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức này được Đảng, Nhà nước luôn chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng về mọi mặt nhằm phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong khi đó các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của doanh nghiệp những năm gần đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh chóng thì ít được biết đến, vị trí của nó trong xã hội cũng chưa được xác định, công nhận một cách thoả đáng. Do đó, không phát huy được vai trò là đại diện của một ngành kinh tế - kỹ thuật. nhằm giúp doanh nghiệp hội viên nâng cao tính cạnh tranh trong nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Cần phải khẳng định ngay, với mọi điều kiện thuận lợi hay khó khăn thì thực tế đã chứng minh vai trò của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của doanh nghiệp đã tăng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều tổ chức có hiểu biết rất sâu về chuyên môn, về doanh nghiệp nhỏ và vừa, về môi trường, về xoá đói giảm nghèo, về tín dụng ngân hàng, về xuất khẩu … do hội tụ được trí tuệ từ nhiều nguồn lực trong xã hội lại gần gũi với doanh nghiệp, với người dân, nên họ hiểu doanh nghiệp, người dân có nhu cầu gì, từ đó điều chỉnh các hoạt động để phù hợp với những nhu cầu đó. Hơn nữa,với yếu tố tự nguyện trong hầu hết các hoạt động nên tiết kiệm được chi phí.

Mặt khác, với đặcđiểm quan trọng nhất tổ chức xã hội- nghề nghiệp là không được phép phân chia lợi nhuận trong nội bộ giữa các hội viên (phi lợi nhuận), không phải là tổ chức kinh doanh nên hoàn toàn có thể tiếp nhận và thực hiện các chương trình hỗ trợ từ chính phủ, hay các hoạt động dịch vụ công mà không bị trở ngại bởi các Hiệp định Việt Nam đã ký kết với thế giới.

Xu thế chung, về lâu dài Nhà nước chỉ nên đóng vai trò quản lý, giám sát và là nhà tài trợ các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế.Khi đó Nhà nước sẽ cónhiều điều kiện để tập trung vào công tác quản lý vĩ mô, và các vấn đề trọng tâm của đất nước, tránh được phân tán trong sử dụng nguồn lực, theo đó sẽ giảm được nhiều kinh phí cho ngân sách. 

Luật gia Tô Hoài Nam
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam (tổng hợp)
 
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

Liên kết website