Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Công văn

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4071/BKHĐT-KTĐN
V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I/2013.
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013
 
Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91
 
Thực hiện Điều 57 quy định chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I năm 2013.
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2013
1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA:
a) Về s lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo:
Đến ngày 6/6/2012 có 92 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý I/2013, tăng 6% so với Quý IV/2012 (có 87 cơ quan gửi báo cáo), trong đó:
+ Các cơ quan chủ quản Trung ương: 30 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, tăng 11% so với Quý IV/2012 (có 27 cơ quan gửi báo cáo). Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Cơ quan gửi Báo cáo sớm nhất là Hội Nông dân Việt Nam (gửi ngày 5/04/2013); muộn nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường (gửi ngày 4/06/2013). Các đơn vị có nhiều chương trình, dự án ODA nhưng không gửi báo cáo Quý I/2013 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Dân tộc.
+ Các cơ quan chủ quản địa phương: Có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Cơ quan chủ quản địa phương gửi sớm nhất là tỉnh Bình Phước (gửi ngày 1/04/2013), muộn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh (gửi ngày 3/06/2013). Tỉnh không gửi báo cáo Quý I/2013 là Lâm Đồng.
Phụ lục I liệt kê danh sách các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý I/2013 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,… của các báo cáo này.
b) Về hình thức gửi báo cáo:
+ 67 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 74% tổng số báo cáo.
+ 13 cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 14% tổng số báo cáo.
+ 11 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 12% tổng số báo cáo.
c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo:
91 trong số 92 báo cáo được lập theo đúng mẫu biểu quy định (theo mẫu biểu Phụ lục 4, Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007), đạt tỷ lệ 99%.
d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:
89 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 97%, trong đó các cơ quan bộ ngành đạt tỷ lệ 90% và các địa phương đạt tỷ lệ 100%.
Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013 liệt kê trong Phụ lục IA. Biểu đồ tại Phụ lục IA minh họa về số lượng và chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013.
e) Về tuân thủ thời gian báo cáo:
Trong Quý I/2013 chỉ có 45/92 cơ quan chủ quản gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH, đạt tỷ lệ 49%.
2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA
a) Về số lượng báo cáo:
Đã có 224 chương trình, dự án ODA và 120 tiểu dự án gửi Báo cáo Quý I/2013, bằng 91% so với Quý IV/2012 (245 chương trình, dự án và 140 tiểu dự án).
Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý I/2013 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,… của các báo cáo này.
Các Bộ, ngành có 148 chương trình, dự án ODA và 24 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Các Bộ, ngành có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo là Bộ Y tế (27 dự án có báo cáo), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (26), Bộ Tài nguyên và Môi trường (16), Bộ Giao thông Vận tải (12), Bộ Công Thương (11), Bộ Tài chính (8), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (8).
Các tỉnh, thành phố có 76 chương trình, dự án ODA và 96 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Các tỉnh, thành phố có nhiều dự án, tiểu dự án gửi Báo cáo là Hà Tĩnh (17 dự án và tiểu dự án gửi Báo cáo), Thanh Hóa (14), Thành phố Hồ Chí Minh (13), Bắc Kạn (12), Đắk Lắk (9), Yên Bái (8), Quảng Trị (8), Đắk Nông (8), và Thành phố Hà Nội (7).
Các đơn vị không có chương trình, dự án, tiểu dự án ODA nào gửi Báo cáo Quý I/2013 là Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu.
b) Về hình thức gửi báo cáo:
+ 136 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 40% tổng số báo cáo.
+ 72 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 20% tổng số báo cáo.
+ 136 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 40% tổng số báo cáo.
c) Về tuân thủ mẫu báo cáo:
Có 294 trong tổng số 344 báo cáo của các chương trình, dự án và tiểu dự án thực hiện đúng mẫu quy định, đạt tỷ lệ 85%, trong đó các chương trình, dự án đạt 88% (197 trong tổng số 224) và các tiểu dự án đạt 81% (97 trong tổng số 120).
Có 153 trong số 172 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các Bộ, ngành thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 89%.
Có 141 trong số 172 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 82%.
d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:
Số lượng báo cáo đáp ứng đủ thông tin là 164, đạt 48% tổng số báo cáo, trong đó các chương trình, dự án ODA đạt 53% và các tiểu dự án chỉ đạt 38%.
Các Bộ, ngành có tỷ lệ cao về số báo cáo đủ thông tin là Bộ Giao thông Vận tải (12/13 báo cáo), Bộ Y tế (20/27) và Bộ Công Thương (13/27).
Các tỉnh, thành phố có nhiều báo cáo đủ thông tin là Hà Nội (7/7), Thành phố Hồ Chí Minh (12/13 báo cáo), Bà Rịa - Vũng Tàu (3/3), Lào Cai (3/3).
Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các Chủ dự án Quý I/2013 liệt kê trong Phụ lc IIA. Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013 liệt kê trong Phụ lục IIBBiểu đồ minh họa Phụ lục IIB.
e) Về tuân thủ thời gian báo cáo:
Trong Quý I/2013 có 289/344 chủ dự án gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH, đạt tỷ lệ 84%.
II. CÁC KIẾN NGHỊ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo ODA có văn bản giải trình và có kế hoạch khắc phục ngay. Đề nghị các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định sớm khắc phục trong báo cáo quý tới như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng.
2. Đối với các chương trình, dự án ODA không gửi Báo cáo Quý I/2013, cơ quan chủ quản có biện pháp chế tài yêu cầu các chủ chương trình, dự án ODA có văn bản giải trình nguyên nhân không gửi báo cáo và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục.
3. Mặc dù trong Quý I/2013, việc gửi báo cáo của các cơ quan đã được cải thiện song vẫn còn nhiều đơn vị gửi báo cáo chưa đúng với thời gian quy định. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ chương trình, dự án gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định. Báo cáo Quý II/2013 của các cơ quan chủ quản đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/7/2013. Đặc biệt đối với các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều chương trình, dự án ODA chưa gửi báo cáo như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ dự án vi phạm có hệ thống Chế độ Báo cáo quy định tại Quyết định trên.
4. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 04-38430333 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh
 

PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ I NĂM 2013 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)
STT Tên Cơ quan chủ quản Thời gian gửi báo cáo Hình thức gửi báo cáo Nội dung báo cáo Ghi chú
Thư điện tử Văn bn Đúng mu Không đúng mẫu Đủ thông tin Chưa đ thông tin  
  I. CÁC BỘ, NGÀNH              
1 Bộ Công An 8/04/2013 x x x   x    
2 Bộ Công thương 14/05/2013 x x x   x    
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/04/2013 x x x   x    
4 Bộ Giao thông vận tải 25/04/2013   x x   x    
5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 20/04/2013 x   x     x  
6 Bộ Khoa học và Công nghệ 26/04/2013 x x x   x    
7 Bộ Lao động, Thương binh và XH 2/05/2013 x x x   x    
8 Bộ Ngoại giao 31/05/2013   x x   x    
9 Bộ Nội vụ 2/05/2013 x x x   x    
10 Bộ Nông nghiệp và PTNT                
11 Bộ Quốc phòng 10/05/2013 x   x   x    
12 Bộ Tài chính 9/05/2013 x x x   x    
13 Bộ Tài nguyên và Môi trường 4/06/2013 x   x   x    
14 Bộ Thông tin và Truyền thông 2/05/2013 x x x   x    
15 Bộ Tư pháp 24/04/2013 x x x   x    
16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2013 x x x   x    
17 Bộ Xây dựng 20/05/2013 x x x   x    
18 Bộ Y tế 13/05/2013 x x x     x Thiếu xếp hạng dự án
19 Ban Cơ yếu Chính phủ                
20 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM                
21 Ban Tôn giáo Chính phủ                
22 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 26/04/2013 x x   x   x  
23 Đài Tiếng nói Viêt Nam                
24 Đài Truyền hình Việt Nam 31/05/2013 x   x   x    
25 Học viện Chính trị Quốc gia HCM                
26 Hội Cựu chiến binh Việt Nam                
27 Hội Nông dân Việt Nam 5/04/2013   x x   x    
28 Kiểm toán Nhà nước 12/04/2013   x x   x    
29 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 12/04/2013 x x x   x    
30 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 3/05/2013 x x x   x    
31 Thanh tra Chính phủ 6/05/2013   x x   x    
32 Thông tấn xã Việt Nam                
33 Tòa án Nhân dân tối cao 7/05/2013 x x x   x    
34 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam                
35 Trung ương Đoàn TNCS HCM 9/05/2013 x x x   x   Không có chương trình, dự án ODA
36 Trung ương Hội LH Phụ nữ VN 10/05/2013 x x x   x    
37 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước                
38 Ủy ban Dân tộc                
39 Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN                
40 Văn phòng Chính phủ                
41 Văn phòng Chủ tịch nước                
42 Văn phòng Quốc hội 31/05/2013 x x x   x    
43 Văn phòng Trung ương Đảng                
44 Viện HL Khoa học và Công nghệ VN 26/04/2013 x x x   x    
45 Viện HL Khoa học Xã hội Việt Nam 8/05/2013 x x x   x    
46 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao                
  II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ   54 54 62 0 62    
  Đng bằng sông Hồng   9 8 10 0 10 0  
1 Tp. Hà Nội 2/05/2013 x x x   x    
2 Vĩnh Phúc 20/05/2013 x x x   x    
3 Bắc Ninh 24/04/2013   x x   x    
4 Hải Dương 7/05/2013 x   x   x    
5 Tp. Hải Phòng 27/05/2013 x   x   x    
6 Hưng Yên 5/04/2013 x x x   x    
7 Thái Bình 3/05/2013 x x x   x    
8 Hà Nam 12/04/2013 x x x   x    
9 Nam Định 9/05/2013 x x x   x    
10 Ninh Bình 2/05/2013 x x x   x    
  Đông Bắc Bộ   10 10 11 0 11 0  
11 Hà Giang 18/04/2013 x x x   x    
12 Cao Bằng 26/04/2013 x x x   x    
13 Bắc Kạn 7/05/2013 x x x   x    
14 Tuyên Quang 2/05/2013 x x x   x    
15 Lào Cai 9/04/2013 x x x   x    
16 Yên Bái 3/05/2013 x x x   x    
17 Thái Nguyên 23/04/2013   x x   x    
18 Lạng Sơn 18/04/2013 x   x   x    
19 Quảng Ninh 24/04/2013 x x x   x    
20 Bắc Giang 8/04/2013 x x x   x    
21 Phú Thọ 17/04/2013 x x x   x    
  Tây Bắc Bộ   3 3 4 0 4 0  
22 Điện Biên 4/05/2013   x x   x    
23 Lai Châu 11/04/2013 x x x   x    
24 Sơn La 31/05/2013 x   x   x    
25 Hòa Bình 16/04/2013 x x x   x    
  Bắc Trung Bộ   5 5 6 0 6 0  
26 Thanh Hóa 18/04/2013 x x x   x    
27 Nghệ An 2/05/2013 x x x   x    
28 Hà Tĩnh 2/05/2013 x x x   x    
29 Quảng Bình 26/04/2013 x   x   x    
30 Quảng Trị 2/05/2013   x x   x    
31 Thừa Thiên - Huế 16/04/2013 x x x   x    
  Duyên hải Nam Trung Bộ   6 5 6 0 6 0  
32 Tp. Đà Nẵng 16/04/2013 x   x   x    
33 Quảng Nam 4/05/2013 x x x   x    
34 Quảng Ngãi 16/04/2013 x x x   x    
35 Bình Định 16/04/2013 x x x   x    
36 Phú Yên 9/05/2013 x x x   x    
37 Khánh Hòa 17/04/2013 x x x   x    
  Tây Nguyên   3 3 4 0 4 0  
38 Kon Tum 7/05/2013 x   x   x    
39 Gia Lai 23/04/2013   x x   x    
40 Đăk Lăk 15/04/2013 x x x   x    
41 Đắk Nông 10/04/2013 x x x   x    
42 Lâm Đồng                
  Đông Nam Bộ   6 7 8 0 8 0  
43 Ninh Thuận 4/05/2013 x x x   x    
44 Bình Thuận 22/04/2013 x x x   x    
45 Bình Phước 1/04/2013 x x x   x    
46 Tây Ninh 23/05/2013 x   x   x    
47 Bình Dương 4/05/2013   x x   x    
48 Đồng Nai 9/04/2013 x x x   x    
49 Bà Rịa - Vũng Tàu 2/05/2013 x x x   x    
50 Tp. Hồ Chí Minh 3/06/2013   x x   x    
  Đồng bng sông Cửu Long   12 13 13 0 13 0  
51 Long An 17/04/2013 x x x   x    
52 Tiền Giang 26/04/2013 x x x   x    
53 Bến Tre 16/04/2013 x x x   x    
54 Trà Vinh 20/05/2013 x x x   x    
55 Vĩnh Long 23/04/2013 x x x   x    
56 Đồng Tháp 5/02/2013 x x x   x    
57 An Giang 15/04/2013 x x x   x    
58 Kiên Giang 22/04/2013   x x   x    
59 Tp. Cần Thơ 23/04/2013 x x x   x    
60 Hậu Giang 12/04/2013 x x x   x    
61 Sóc Trăng 15/04/2013 x x x   x    
62 Bạc Liêu 2/05/2013 x x x   x    
63 Cà Mau 9/04/2013 x x x   x    
  Tổng cộng (các CQCQ)   79 80 92   89    
Ghi chú: Theo quy định, các Tập đoàn kinh tế, các TCT91 là cơ quan chủ đầu tư (chủ dự án) không gửi báo cáo tổng hợp theo mẫu Phụ lục 4 (là mẫu báo cáo của CQCQ), mà gửi báo cáo riêng cho từng dự án ODA (theo mẫu Phụ lục 1-QĐ 803/2007/QĐ-BKH)
 
PHỤ LỤC IA
SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN GỬI BÁO CÁO QUÝ THEO QUYẾT ĐỊNH 803/2007/QĐ-BKH
Thi gian báo cáo Tng Bộ ngành Tỉnh, TP
Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản
Q1-2008 72 61 51 14 68 22 14 12 6 19 50 47 39 8 49
Q2- 2008 61 47 45 37 50 11 8 7 8 9 50 39 38 29 41
Q3- 2008 57 54 46 33 51 9 7 6 4 8 48 47 40 29 43
Q4- 2008 80 71 64 43 67 21 16 13 5 16 59 55 51 38 51
Q1- 2009 73 69 64 42 68 16 14 13 6 14 57 55 51 36 54
Q2-2009 83 73 68 47 80 20 15 14 7 19 63 58 54 40 61
Q3- 2009 72 70 53 41 69 14 13 9 6 14 58 57 44 35 55
Q4- 2009 76 75 62 42 74 17 16 12 6 17 59 59 50 36 57
Q1-2010 72 72 60 46 67 15 15 10 8 15 57 57 50 38 52
Q2- 2010 81 76 54 50 78 20 15 10 9 20 61 61 44 41 58
Q3- 2010 77 75 63 50 70 16 15 11 9 14 61 60 52 41 56
Q4- 2010 90 79 67 50 90 27 18 15 11 27 63 61 52 39 63
Q1- 2011 76 73 62 47 74 18 17 13 9 18 58 56 49 38 56
Q2- 2011 85 80 73 50 82 26 22 19 10 25 59 58 54 40 57
Q3- 2011 74 72 61 50 72 21 19 16 12 20 53 53 45 38 52
Q4- 2011 86 82 69 53 77 28 24 22 16 25 58 58 47 37 52
Q1- 2012 86 84 74 62 81 24 23 17 15 22 62 61 57 47 59
Q2- 2012 97 97 91 66 94 34 34 31 15 33 63 63 60 51 61
Q3- 2012 86 86 76 68 77 25 25 22 18 20 61 61 54 50 57
Q4- 2012 87 86 83 69 76 27 26 25 21 24 60 60 58 48 52
Q1- 2013 92 91 89 79 80 30 29 27 25 26 62 62 62 54 54
 
Biểu đồ - PHỤ LỤC IA
Số lượng các Cơ quan chủ quản gửi báo cáo quý theo Quyết định 803/2007/QĐ-BKH

 
PHỤ LỤC II
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA QUÝ I/2013 CỦA CÁC CHỦ DỰ ÁN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)
STT Tên chương trình, dự án Nhà tài trợ Tên Cơ quan chủ quản Tên Chủ dự án Đơn vị gửi
báo cáo
Thời gian
gửi báo cáo
Hình thức gửi báo cáo Sử dụng AMT đ lập và gửi báo cáo Chất lượng báo cáo
Thư điện tử Văn bản Có sử dụng AMT/AMF Chưa sử dụng AMT Đủ thông tin Thiếu thông tin
  Các chương trình, dự án           166 147 197 27 118 106
1 HTKT chuẩn bị DA Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội VN WB Bảo hiểm XHVN Bảo hiểm XHVN Chủ dự án 26/04/2013 x x x     x
2 Truyền tải điện miền Bắc mở rộng ADB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
3 Đầu tư lưới điện truyền tải, khoản vay 1 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
4 Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN Chủ dự án 10/04/2013 x x x   x  
5 Hạn mức tín dụng NIB 40 triệu USD cho ngành Điện NIB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
6 Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn Đức Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
7 Năng lượng nông thôn Việt Nam II (RE II) - Tài trợ bổ sung WB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
8 Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
9 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
10 Thủy điện sông Bung 4 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
11 Thủy điện Trung Sơn WB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
12 Xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
13 Phát triển giáo dục trung học ADB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 15/04/2013 x x x   x  
14 Phát triển giáo viên THPT & TCCN ADB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 11/04/2013 x x x   x  
15 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long WB Bộ GTVT Cục Đường thủy nội địa Chủ dự án 16/04/2013 x x x   x  
16 Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ WB Bộ GTVT Cục Đường thủy nội địa Chủ dự án 25/04/2013 x x x   x  
17 Khôi phục các cầu trên QL1, giai đoạn 3 đoạn Cần Thơ - Cà Mau Nhật Bản Bộ GTVT TC Đường bộ VN Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
18 Xây dựng Quốc lộ 3 mới và hệ thống mạng lưới đường bộ liên quan Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn I) Nhật Bản Bộ GTVT TC Đường bộ VN Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
19 Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai ADB Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
20 Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II Pháp Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
21 Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt ba tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội Trung Quốc Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
22 Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn I Trung Quốc Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
23 Hiện đại hóa Trung tâm vận tải đường sắt Đức Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
24 Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh Nhật Bản Bộ GTVT TCT đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
25 Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I Nhật Bản Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
26 Thành lập Trung tâm đào tạo Logistics Tiểu vùng sông Mê Kông tại VN Nhật Bản Bộ GTVT Trường ĐH Hàng hải Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
27 Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan Phần Lan Bộ KH&CN Bộ KH&CN Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
28 Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Nhật Bản Bộ KH&CN Khu CNC Hòa Lạc Chủ dự án 8/04/2013   x x     x
29 Thăm dò và khai thác nguồn urani và các loại quặng phục vụ chương trình điện hạt nhân IAEA Bộ KH&CN Viện CN Xạ hiếm Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
30 Nâng cao năng lực cho xác định đặc trưng và đánh giá vị trí của các cơ sở hạt nhân mới ở VN IAEA Bộ KH&CN Viện Năng lượng Nguyên tử VN Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
31 TCNL Phòng chuẩn đo liều bức xạ và Phòng An toàn hạt nhân IAEA Bộ KH&CN Viện Năng lượng Nguyên tử VN Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
32 Quỹ Chuẩn bị dự án WB Bộ KH&ĐT Bộ KH&ĐT Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
33 Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá ở Việt Nam Ôxtrâylia Bộ KH&ĐT Bộ KH&ĐT Chủ dự án 10/04/2013 x   x   x  
34 HTKT Cải cách đăng ký kinh doanh tại VN Thụy Sĩ Bộ KH&ĐT Cục Đăng ký Kinh doanh Chủ dự án 7/05/2013   x x   x  
35 An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại VN Nhật Bản Bộ LĐ,TB&XH Cục An toàn LĐ Chủ dự án 25/04/2013   x x     x
36 CT Đào tạo nghề 2008 Đức Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 6/05/2013 x x x   x  
37 Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao Pháp Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 6/05/2013 x x x     x
38 Hỗ trợ Kỹ thuật giai đoạn II Chương trình Đào tạo nghề 2008 Đức Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 6/05/20 ỉ 3 x x x     x
39 Nâng cao năng lực nhằm thiết lập Hệ thống Đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia tại Việt Nam Hàn Quốc Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 6/05/2013 x x x     x
40 Tăng cường kỹ năng nghề ADB Bộ LĐ, TB&XH TC Day nghề Chủ dự án 6/05/2013 x x x   x  
41 Thành lập 5 trường Cao đẳng nghề VN - Hàn Quốc Hàn Quốc Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 6/05/2013 x x x   x  
42 Tư vấn Hệ thống dạy nghề giai đoạn II Đức Bộ LĐ/TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 6/05/2013 x x x     x
43 Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT UNDP Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Chủ dự án 24/04/2013 x x x   x  
44 Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020 UNDP Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Chủ dự án 6/05/2013 x x x   x  
45 Hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT, gđ 2 Thụy Sĩ Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Chủ dự án 12/04/2013 x   x   x  
46 Tưới Phan Rí - Phan Thiết Nhật Bản Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT 10/04/2013 x   x   x  
47 Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm WB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
48 Cạnh tranh Nông nghiệp WB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 23/04/2013 x     x x  
49 Cao su tiểu điền Pháp Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
50 Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh Pháp Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
51 Khoa học công nghệ Nông nghiệp ADB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
52 Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ADB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
53 Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững WB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
54 Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc ADB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x     x   x
55 Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung ADB Bộ NN&PTNT BQL các DA Nông nghiệp Chủ dự án 15/04/2013 x x   x   x
56 Thủy lợi Phước Hòa ADB Bộ NN&PTNT BQL ĐT&XD Thủy lợi 9 Chủ dự án 15/04/2013 x x x   x  
57 Kế hoạch loại trừ Methyl Bromide của Việt Nam WB Bộ NN&PTNT Cục BV thực vật Chủ dự án 4/05/2013   x   AMF   x
58 Nâng cao năng lực phòng trừ và quản lý rệp sáp hồng hại sắn ở Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng FAO Bộ NN&PTNT Cục BV thực vật Chủ dự án 4/05/2013   x   AMF   x
59 Hỗ trợ Chương trình ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Ôxtrâylia Bộ NN&PTNT TC Thủy lợi Chủ dự án 17/04/2013   x   x   x
60 Hỗ trợ kỹ thuật phòng lũ hạ du sông Sài Gòn Pháp Bộ NN&PTNT TC Thủy lợi Chủ dự án 17/04/2013   x   x   x
61 Quản lý bền vững nước hệ thống hồ chứa trên sông Hồng - Thái Bình thích nghi với biến đổi khí hậu Italia Bộ NN&PTNT TC Thủy lợi Chủ dự án 17/04/2013   x   x   x
62 TCNL Quản lý rủi ro thiên tai WB Bộ NN&PTNT TC Thủy lợi Chủ dự án 17/04/2013   x x     x
63 Thích ứng với biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ven biển ĐB sông Cửu Long Nhật Bản Bộ NN&PTNT TC Thủy lợi Chủ dự án 17/04/2013   x   x   x
64 Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung ADB Bộ NN&PTNT TT QG Nước sạch & VSMT NT Chủ dự án 9/04/2013 x x x     x
65 Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng WB Bộ NN&PTNT TT QG Nước sạch & VSMT NT Chủ dự án 9/04/2013 x x x     x
66 Nước sạch và Vệ sinh cho trẻ em UNICEF Bộ NN&PTNT TT QG Nước sạch & VSMT NT Chủ dự án 9/04/2013 x x AMF     X
67 Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện Chăn nuôi Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
68 Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại VN IFAD Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
69 Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc VN Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện NC nuôi trồng T.sản I Chủ dự án 11/04/2013 x   x   x  
70 Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện NCNT T.sản Bắc Bộ Chủ dự án 9/04/2013 x x x   x  
71 Dự án ADB thuộc Bộ Nội vụ ADB Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Chủ dự án 3/05/2013   x   x   x
72 Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn II Áo Bộ Quốc phòng Cục Kinh tế Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
73 Đầu tư trang thiết bị y tế chuyên sâu cho Bệnh viện 108, Bệnh viện 103 và Bệnh viện 175 Áo Bộ Quốc phòng Cục Quân y Chủ dự án 11/04/2013 x x x   x  
74 Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty ADB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 5/04/2013   x x     x
75 HTKT hỗ trợ triển khai Chương trình Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty ADB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 5/04/2013   x x     x
76 Quỹ đầu tư phát triển địa phương WB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
77 Xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ cho Thanh tra Bộ Tài chính WB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 16/01/2013 x   x   x  
78 Hợp tác Kỹ thuật thực hiện hải quan điện tử Nhật Bản Bộ Tài chính TC Hải quan Chủ dự án 24/04/2013   x x     x
79 Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế Hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam Nhật Bản Bộ Tài chính TC Hải quan Chủ dự án 24/04/2013   x x     x
80 Hiện đại hóa quản lý thuế WB Bộ Tài chính TC Thuế Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
81 Quỹ Tín thác Đa biên các Nhà tài trợ Hỗ trợ cho Hiện đại hóa Quản lý Tài chính Công tại Việt Nam, GĐ 2 Thụy Sĩ Bộ Tài chính TC Thuế Chủ dự án 15/04/2013   x x     X
82 Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, gđ 2 ADB Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x x     x
83 Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở VN Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x x     x
84 Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với BĐKH vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại VN Thụy Điển Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x x     x
85 Ngăn ngừa và quản lý sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x x     x
86 Phục hồi sử dụng bền vững than bùn ở khu vực Đông Nam Á - Hợp phần VN Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x x     x
87 Quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại VN Canađa Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x   x   x
88 Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở VN Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x x     x
89 Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động về đa dạng sinh học của VN và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch tại địa phương Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT TC Môi trường Chủ dự án 4/05/2013   x AMF     x
90 Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam WB Bộ TN&MT TC Quản lý đất đai Chủ dự án 28/05/2013   x x     x
91 Kinh nghiệm quản lý đất đai quốc tế và giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật và công cụ quản lý đất đai nhằm phát triển thị trường bất động sản tại VN EC Bộ TN&MT TC Quản lý đất đai Chủ dự án 28/05/2013   x AMF     x
92 Dịch vụ hệ sinh thái Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT Viện CL, CS TN&MT Chủ dự án 25/04/2013   x x     x
93 Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ VN Thụy Điển Bộ TN&MT Viện CL, CS, TN&MT Chủ dự án 25/04/2013   x x     x
94 Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại VN Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT Viện CL, CS, TN&MT Chủ dự án 25/04/2013   x x     x
95 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030   Bộ TN&MT Viện CL, CS TN&MT Chủ dự án 25/04/2013   x x     x
96 Ứng dụng mô hình trái đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan VN Na Uy Bộ TN&MT Viện KH KTTV & Môi trường Chủ dự án 23/04/2013   x x     x
97 Hỗ trợ khắc phục hậu quả của chất diệt cỏ đioxin tại VN CH Séc Bộ TN&MT VP Ban chỉ đạo 33 Chủ dự án 3/04/2013   x x     x
98 Công trình Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam Nhật Bản Bộ TT&TT TĐ BCVT VN Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
99 Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt Nam Nhật Bản Bộ TT&TT TĐ BCVT VN Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
100 CT Đối tác tư pháp EC Bộ Tư pháp Bộ Tư nháp Chủ dự án 15/04/2013 x x x   x  
101 Tăng cường tiếp cận với công lý và bảo vệ quyền tại VN UNDP Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp Chủ dự án 252/4 x x x   x  
102 Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng ADB Bộ VH,TT&DL Bộ VH,TT&DL Chủ dự án 12/04/2013 x x x   x  
103 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam Lúc Xăm Bua Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Chủ dự án 20/05/2013   x x     x
104 Xây dựng ứng phó quốc gia với bạo lực gia đình UNFPA Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL 20/05/2013   x x     x
105 Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội EC Bộ VH, TT&DL TC Du lịch Chủ dự án 20/05/2013   x x     x
106 HTKT thực hiện CT Nâng cấp đô thị Quốc gia và Điều phối quản lý DA Nâng cấp đô thị vùng ĐB sông Cửu Long WB Bộ Xây dựng Cục PTĐT Chủ dự án 26/04/2013 x   x   x  
107 Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế ADB Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
108 Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2012 UNFPA Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x     x
109 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh Miền Núi phía Bắc và Tây Nguyên EC Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
110 Hỗ trợ hệ thống y tế Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 10/04/2013 x   x     x
111 Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế EC Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
112 Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng ADB Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
113 Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện WB Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
114 Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ WB Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 11/04/2013 x   x   x  
115 Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc WB Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
116 Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ADB Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
117 HTKT Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh Đức Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 8/04/2013 x   x   x  
118 Nâng cao năng lực kiểm soát và quản lý an toàn sinh học và an ninh sinh học tại Việt Nam Na Uy Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x     x
119 Nâng cao năng lực thực hiện các mô hình truyền thông vận động cộng đồng thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho các cơ quan/tổ chức cấp địa phương Đan Mạch Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 13/04/2013 x   x     x
120 Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế Ôxtrâylia Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
121 Phát triển bệnh viện tỉnh vùng giai đoạn II Nhật Bản Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
122 Phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam Ôxtrâylia Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 16/05/2013 x   x     x
123 Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 10/04/2013 x   x   x  
124 Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 23/04/2013 x   x   x  
125 Tăng cường năng lực cung cấp bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách Y tế ở Việt Nam Ôxtrâylia Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/05/2013 x   x     x
126 Vệ sinh hộ gia đình gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi Anh Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 13/04/2013 x   x     x
127 Vì sự sống còn và phát triển trẻ em UNICEF Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 10/04/2013 x   x   x  
128 Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức Đức Bộ Y tế BV Việt Đức Bộ Y tế 9/04/2013 x   x   x  
129 Nâng cao năng lực quản lý vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng ADB Bộ Y tế Cục An toàn VS Thực phẩm Bộ Y tế 5/04/2013 x   x   x  
130 Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 ADB Bộ Y tế Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế 9/05/2013 x   x   x  
131 Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng ADB Bộ Y tế TC Dân số - KHH gia đình Chủ dự án 12/04/2013 x x x   x  
132 Tăng cường quản lý dây chuyền lạnh bảo quản máu quốc gia của Việt Nam Lúc Xăm Bua Bộ Y tế Viện Huyết học Truyền máu TƯ Chủ dự án 12/04/2013 x   x   x  
133 TC phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của CT Phòng chống sốt rét QG Quỹ Toàn Cầu Bộ Y tế Viện sốt rét - KST -CT TƯ Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
134 Nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu UN Woman Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 8/01/2013 x x x     x
135 Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Viêt Nam và Australia Ôxtrâylia Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 9/04/2013 x   x     x
136 Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội Việt Nam trong việc ứng phó với bạo lực giới và một số vấn đề dân số cần quan tâm UNFPA Hội Nông dân VN Hội Nông dân VN Chủ dự án 8/04/2013 x   x   x  
137 Đầu tư cấp nước đô thị Đồng bằng sông Cửu Long Pháp Ngân hàng PT VN Ngân hàng PT VN Chủ dự án 24/04/2013 x x x   x  
138 Sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo Nhật Bản Ngân hàng PT VN Ngân hàng PT VN Chủ dự án 3/05/2013 x x x   x  
139 Tài chính Nông thôn III WB NHNN VN NH Đầu tư & PT VN Chủ dự án 1/04/2013 x x x   x  
140 Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng WB NH NN VN NH NN VN Chủ dự án 5/04/2013 x   x   x  
141 Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III Nhật Bản NH NN VN NH NN VN Chủ dự án 3/04/2013 x   x   x  
142 Tăng cường năng lực tổng thể của Thanh tra Chính phủ đến năm 2014 Thụy Điển Thanh tra CP Thanh tra CP Chủ dự án 26/04/2013 x x x   x  
143 Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Phần Lan UBND tỉnh Bắc Kạn CT Cấp nước Bắc Kạn Chủ dự án 11/04/2013 x x x     x
144 Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Phần Lan UBND tỉnh Bắc Kạn CT Cấp nước Bắc Kạn Chủ dự án 11/04/2013 x x x     x
145 Đường GTNT đến các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn Quỹ Kuwait UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
146 Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn IFAD UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh Bắc Kạn Chủ dự án 16/05/2013 x   x   x  
147 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh gđ 2003-2010 Đức UBND tỉnh Bắc Ninh CT CTN Bắc Ninh Chủ dự án 12/04/2013   x x     x
148 Hệ thống phân phối nước sạch huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc - tỉnh Bến Tre Hà Lan UBND tỉnh Bến Tre CT Cấp thoát nước Bến Tre Chủ dự án 10/04/2013 x   x     x
149 Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre IFAD UBND tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre BQLDA 10/04/2013 x x x   x  
150 Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương Nhật Bản UBND tỉnh Bình Dương CTCTN MT Bình Dương Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
151 Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, giai đoạn II Nhật Bản UBND tỉnh Bình Dương CTCTN MT Bình Dương Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
152 Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng, tỉnh Bình Dương ADB UBND tỉnh Bình Dương CTCTNMT Bình Dương Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
153 Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải Nam Bình Dương Tây Ban Nha UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
154 Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương Phần Lan UBND tỉnh Bình Dương CTCTN MT Bình Dương Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
155 Thu gom và xử lý nước thải TX Bà Rịa Thụy Sĩ UBND tỉnh BR - Vũng Tàu CT TN & PT đô thị BR-VT Chủ dự án 22/04/2013 x x x   x  
156 Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu Pháp UBND tỉnh BR - Vũng Tàu CT TN & PT đô thị BR-VT Chủ dự án 22/04/2013 x   x   x  
157 Nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Lan UBND tỉnh BR - Vũng Tàu TT Nước & VSMT NT Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
158 Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột Đan Mạch UBND tỉnh Đắk Lắk Cty QLDT & VSMT ĐLăk Chủ dự án 1/04/2013 x x x     x
159 TT truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán bộ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk Đan Mạch UBND tỉnh Đắk Lắk Đài PT&TH Đắk Lắk Chủ dự án 5/04/2013 x x x   x  
160 Cấp nước thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Hàn Quốc UBND tỉnh Đắk Lắk UBND thị xã Buôn Hồ Chủ dự án 4/04/2013 x   x   x  
161 Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông IFAD UBND tỉnh Đắk Nông Sở KH&ĐT Đắk Nông Chủ dự án 10/04/2013 x   x     x
162 Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nhật Bản UBND tỉnh Đồng Nai Cty Cấp nước Đồng Nai Chủ dự án 29/03/2013 x x x   x  
163 Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai Hàn Quốc UBND tỉnh Đồng Nai Cty Cấp nước Đồng Nai Chủ dự án 29/03/2013 x x x   x  
164 Hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Na Uy UBND tỉnh Đồng Tháp CT Cấp nước và MTĐT ĐT Chủ dự án 15/04/2013 x   x     x
165 Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình và nâng cao năng lực làm tin thời sự cho Đài PT-TH Hà Giang Tây Ban Nha UBND tỉnh Hà Giang Đài PT&TH Hà Giang Chủ dự án 3/04/2013   x   x   x
166 Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh IFAD UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban Điều phối DA Chủ dự án 8/04/2013 x   x     x
167 Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Quỹ Kuwait UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
168 Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh OFID UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
169 Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo (ISDP) tỉnh Hà Tĩnh OFID UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ dự án 9/04/2013 x x x   x  
170 Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Hàn Quốc UBND tỉnh Hòa Bình CT Nước sạch Hòa Bình Chủ dự án 4/04/2013 x x x   x  
171 CT cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN & PTNT tỉnh Hòa Bình (PSARD HB) gđ 2011-2015 Thụy Sĩ UBND tỉnh Hòa Bình Sở NN&PTNT Hòa Bình Chủ dự án 4/04/2013 x   x     x
172 Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên CT nước sạch Hưng Yên Chủ dự án 21/03/2013 x     x   x
173 Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tỉnh Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên CT nước sạch Hưng Yên Chủ dự án 21/03/2013 x     x   x
174 Hệ thống cấp nước thị tứ Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên CT nước sạch Hưng Yên Chủ dự án 21/03/2013 x     x   x
175 Hệ thống thoát nước và vệ sinh thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên CT nước sạch Hưng Yên Chủ dự án 21/03/2013 x     x   x
176 Nâng cấp đô thị VN - Tp Nam Định WB UBND tỉnh Nam Định UBND TP Nam Định Chủ dự án 15/04/2013 x x x   x  
177 Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận - Cầu qua Suối ngang vào hồ chứa nước Phước Trung Pháp UBND tỉnh Ninh Thuận Sở NN&PTNT Ninh Thuận Chủ dự án 9/04/2013   x x     x
178 Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tại tỉnh Ninh Thuận Bỉ UBND tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ dự án 11/04/2013 x x x   x  
179 Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Hà Lan UBND tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ dự án 11/04/2013 x x x   x  
180 Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam Pháp UBND tỉnh Quảng Nam UBND Tp Hội An Chủ dự án 4/05/2013 x   x   x  
181 Bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Nhật Bản UBND tỉnh Quảng Ninh Sở TNMT Quảng Ninh Chủ dự án 15/04/2013   x   x   x
182 Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Quỹ Ả rập Xê út UBND tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Chủ dự án 5/04/2013 x x x     x
183 Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị Na Uy UBND tỉnh Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Chủ dự án 5/04/2013 x   x   x  
184 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng Canađa UBND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Chủ dự án 29/03/2013 x     x   x
185 Hệ thống cấp thoát nước đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La Hàn Quốc UBND tỉnh Sơn La CT ĐT&XD Mộc Châu Chủ dự án 20/04/2013   x x     X
186 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái nguyên Pháp UBND tỉnh Thái Nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
187 Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa OFID UBND tỉnh Thanh Hóa UBND huyện Nga Sơn Chủ dự án 16/05/2013 x   AMF     x
188 Phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa ADB UBND tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ dự án 6/05/2013 x x x   x  
189 Nhà máy cấp nước thị trấn Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Pháp UBND tỉnh Trà Vinh Cty Cấp nước Trà Vinh Sở KH&ĐT Trà Vinh 20/05/2013   x   x   x
190 Thoát nước và xử lý nước thải Tp Trà Vinh Đức UBND tỉnh Trà Vinh UBND Tp Trà Vinh Sở KH&ĐT Trà Vinh 20/05/2013   x   x   x
191 Cải thiện môi trường nước Tp. Huế Nhật Bản UBND tỉnh TT - Huế Cty MT&CT Đô thị Huế Chủ dự án 10/04/2013 x x x   x  
192 Bệnh viện Đa khoa khu vực Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang OPEC UBND tỉnh Tuyên Quang UBND tỉnh Tuyên Quang Chủ dự án 9/04/2013 x x x     x
193 Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang IFAD UBND tỉnh Tuyên Quang UBND tỉnh Tuyên Quang Chủ dự án 15/04/2013   x x     x
194 Cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc Nhật Bản UBND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc Chủ dự án 16/04/2013   x x     x
195 Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Hàn Quốc UBND tỉnh Yên Bái Sở XD Yên Bái Chủ dự án 10/04/2013   x AMF     x
196 Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Phần Lan UBND tỉnh Yên Bái UBND tỉnh Yên Bái Chủ dự án 8/04/2013 x x   x   x
197 Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Phần Lan UBND tỉnh Yên Bái UBND tỉnh Yên Bái Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
198 Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và Xạ trị EC UBND TP Đà Nẵng Bệnh viện Đà Nẵng Chủ dự án 4/04/2013 x   x     x
199 Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sát đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội Pháp UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 11/04/2013 x   x   x  
200 Hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế cho Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội Pháp UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 17/01/2013 x   x   x  
201 Tuyến ĐSĐT thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội Pháp UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 17/01/2013 x   x   x  
202 Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo Nhật Bản UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 17/01/2013 x   x   x  
203 Phát triển giao thông đô thị Hà Nội WB UBND TP Hà Nội Sở GTVT HN Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
204 Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội Nhật Bản UBND TP Hà Nội Sở Xây dựng Hà Nội Chủ dự án 4/04/2013 x x x   x  
205 Cải thiện môi trường Tp Hải Phòng Nhật Bản UBND TP Hải Phòng UBND TP Hải Phòng Chủ dự án 22/04/2013   x x     x
206 Xây dựng đường sắt đô thị TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên Nhật Bản UBND TP HCM Ban QL Đường sắt ĐT Chủ dự án 16/04/2013 x x x   x  
207 Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương ADB UBND TP HCM Ban QL Đường sắt ĐT Chủ dự án 16/04/2013 x x x   x  
208 Giảm Thất thoát nước TP HCM Hà Lan UBND TP HCM TCT Cấp nước Sài Gòn Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
209 Chống ngập nước khu vực Tp HCM Hà Lan UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
210 HTKT chuẩn bị đầu tư Vệ sinh môi trường Tp HCM - Giai đoạn 2 WB UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
211 HTKT Vệ sinh môi trường Tp HCM - Giai đoạn 2 Pháp UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
212 Nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Tp. HCM, giai đoạn 2 Nhật Bản UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 17/04/2013 x x x     x
213 Rà soát nghiên cứu khả thi và lập thiết kế chi tiết cho Cống kiểm soát triều Tân Thuận - TP. HCM Thái Lan UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
214 Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) WB UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 17/04/2013 x x x   x  
215 Cải thiện Môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hũ-Bến Nghé- Đôi Tẻ giai đoạn I Nhật Bản UBND TP HCM UBND TP HCM BQLDA 15/04/2013 x x x   x  
216 Cải thiện Môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hũ-Bến Nghé- Đôi Tẻ giai đoạn II Nhật Bản UBND TP HCM UBND TP HCM BQLDA 15/04/2013 x x x   x  
217 Nâng cấp đô thị Tp. HCM WB UBND TP HCM UBND TP HCM Chủ dự án 25/04/2013 x x x   x  
218 Xây dựng Đại lộ Đông Tây TP HCM Nhật Bản UBND TP HCM UBND TP HCM BQLDA 15/04/2013 x x x   x  
219 Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lụt Đan Mạch Viện KH&CN Việt Nam Viện Hóa học Chủ dự án 13/04/2013 x   x   x  
220 Trung tâm vũ trụ Việt Nam Nhật Bản Viện KH&CN Việt Nam Viện KH&CN Việt Nam Chủ dự án 15/04/2013 x x x   x  
221 Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai VNREDSat-1 Pháp Viện KH&CN Việt Nam Viện KH&CN Việt Nam Chủ dự án 17/04/2013 x   x   x  
222 Vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ hai quan sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1B) Bỉ Viện KH&CN Việt Nam Viện KH&CN Việt Nam Chủ dự án 23/04/2013 x   x   x  
223 Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam UNDP Viện KHXH VN Viện Hóa học Chủ dự án 24/04/2013 x   x     x
224 Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô UNDP Vp Quốc hội Bộ Ngoại giao Chủ dự án 15/05/2013   x x     x
  Tiểu dự án           106 61 97 23 46 74
1 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA An Giang WB Bộ GTVT Sở GTVT An Giang Chủ dự án 1/04/2013 x x x   x  
2 Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng - TDA Bắc Kạn ADB Bộ VH, TT&DL UBND tỉnh Bắc Kạn Chủ dụ án 14/04/2013 x   AMF     x
3 Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS - TDA Bắc Kạn Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế Sở Y tế Bắc Kạn Chủ dự án 17/04/2013 x   AMF     x
4 Đường Công Bằng - Cổ Linh, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
5 Đường GTNT Bằng Lũng Đại Sảo, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
6 Đường GTNT Quang Phong - Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn UBND huyện Na Rì Chủ dự án 29/04/2013 x   x     x
7 Đường Vân Tùng - Thuần Mang, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
8 Lưới điện nông thôn các xã Cư Lễ, Xuân Duơng, Dương Sơn, Liêm Thủy, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn UBND huyện Na Rì Chủ dự án 29/04/2013 x   x     x
9 Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 255, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ADB UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 8/04/2013 x x x     x
10 Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Bến Tre WB Bộ TN&MT Sở TNMT Bến Tre Chủ dự án 5/04/2013 x x x   x  
11 Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - TDA Quy Nhơn WB UBND tỉnh Bình Định UBND tỉnh Bình Định Chủ dự án 16/04/2013 x   AMF   x  
12 Cấp nước khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương WB UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
13 Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học - TDA Bình Thuận ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT B.Thuận Chủ dự án 10/04/2013 x   x     x
14 Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung - TDA Bình Thuận ADB Bộ Xây dựng CT Cấp thoát nước B.Thuận Chủ dự án 6/04/2013 x   x   x  
15 Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ - TDA Bình Thuận ADB Bộ Y tế Sở Y tế Bình Thuận Chủ dự án 12/04/2013 x   x     x
16 Lưới điện phân phối nông thôn - TDA Đồng Nai WB Bộ Công thương CT Điện lực Đồng Nai TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
17 Lưới điện phân phối nông thôn - TDA Hải Dương WB Bộ Công thương CT Điện lực Hải Dương TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
18 Lưới điện phân phối nông thôn - TDA Hải Phòng WB Bộ Công thương CT Điện lực Hải Phòng TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
19 Lưới điện phân phối nông thôn - TDA miền Bắc WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Bắc TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
20 Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Đồng Nai Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
21 Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA ĐZ110kV và TBA110kV Khoái Châu + TBA110kV Yên Mỹ (Phố Nối cũ) và nhánh rẽ Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
22 Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Hà Nội Nhật Bản Bộ Công thương TCT Điện lực Hà Nội TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
23 Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Hải Dương Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực Hải Dương TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
24 Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Hải Phòng Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực Hải Phòng TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
25 Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA TP HCM Nhật Bản Bộ Công thương TCT Điện lực TP HCM TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x   x  
26 Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa - Cấu phần 1 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
27 Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa - Cấu phần 2 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
28 Truyền tải và Phân phối II - TDA miền Nam WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Nam TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
29 Truyền tải và Phân phối II - TDA Tài trợ bổ sung WB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
30 Truyền tải và Phân phối II - TDA Tp HCM WB Bộ Công thương TCT Điện lực TPHCM TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
31 Quản lý PCB tại Việt Nam - TDA EVN Quỹ Toàn cầu Bộ TN&MT TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 18/04/2013 x x x     x
32 Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - Hợp phần Bảo trì & Hợp phần Tăng cường Thể chế Nhật Bản Bộ GTVT TC Đường bộ VN Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
33 Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao - TDA thành phần 3 Pháp Bộ NN&PTNT Trường CĐ nghề cơ khí NN Chủ dự án 9/04/2013 x x x     x
34 Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao - TDA thành phần 4 Pháp Bộ NN&PTNT Trường CĐ Cơ điện Việt Xô Chủ dự án 9/04/2013 x x x     x
35 Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn gđ 2007-2012 - TDA Hợp phần 1 Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 8/04/2013 x x x   x  
36 HTKT xây dựng Luật Thủy lợi - Hợp phần 1 của DA WB6 WB Bộ NN&PTNT TC Thủy lợi Chủ dự án 17/04/2013   x   x   x
37 Khoa học công nghệ nông nghiệp - TDA Trường TH Công nghệ Luơng thực thực phẩm ADB Bộ NN&PTNT Trường CN Lương thực TP Chủ dự án 25/04/2013   x   x   x
38 Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc Dự án Quản lý rủi ro thiên tai WB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
39 TCNL Cảnh báo và giám sát lũ lụt ĐB sông CL - TDA TT Khí tượng TV WB Bộ TN&MT TT Khí tượng TV Chủ dự án 25/04/2013   x x     x
40 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Cà Mau WB Bộ GTVT Sở GTVT Cà Mau Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
41 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Cần Thơ WB Bộ GTVT Sở GTVT Cần Thơ Chủ dự án 2/05/2013 x x x   x  
42 Đường Sóc Hà, Quý Quân (Hà Quảng) - Dân Chủ (Hòa An), tỉnh Cao Bằng Nhật Bản UBND tỉnh Cao Bằng Sở Công thương Cao Bằng Chủ dự án 15/04/2013 x   x     x
43 Phát triển lưới điện cụm xã Đào Ngạn - Xuân Hòa - Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhật Bản UBND tỉnh Cao Bằng Sở Công thương Cao Bằng Chủ dự án 17/04/2013 x   x     x
44 Thủy lợi Cao chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng Nhật Bản UBND tỉnh Cao Bằng UBND huyện Trà Lĩnh Chủ dự án 17/04/2013 x   x     x
45 CT Hỗ trợ ngành thủy sản GĐ II - TDA Đắk Lắk Đan Mạch Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Đắk Lắk Chủ dự án 4/04/2013 x   x     x
46 Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - TDA Đắk Lắk ADB Bộ NN&PTNT BQL các DA lâm nghiệp Đắk Lắk Chủ dự án 2/04/2013 x   x   x  
47 Công trình thủy lợi Hố Kè, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Lắk UBND huyện Krông Bông Chủ dự án 2/04/2013 x   x     x
48 Đường giao thông liên xã Buôn Hồ - Ea Blang - Ea Siên, tỉnh Đắk Lắk Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Lắk UBND TX Buôn Hồ Chủ dự án 3/04/2013 x   x     x
49 Kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Lắk UBND huyện Krông Bông Chủ dự án 2/04/2013 x   x     x
50 Phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên - TDA Đắk Lắk Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Lắk TT Nước sạch & VSMT Đắk Lắk Chủ dự án 8/04/2013 x   x     x
51 Phòng chống bệnh truyền nhiễm KV TV Sông Mê Kông, gđ 2 - TDA Đắk Nông ADB Bộ Y tế UBND tỉnh Đắk Nông Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x     x
52 Cấp điện xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Nông UBND huyện Đăk Glong Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x     x
53 Đường Đăk Mâm đi Đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3, tỉnh Đắk Nông Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Nông Sở GTVT Đắk Nông Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x   x x
54 Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đăk Ha, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Nông UBND huyện Đăk Glong Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x     x
55 Khoa học công nghệ nông nghiệp - TDA Đắk Nông ADB UBND tỉnh Đắk Nông Sở NN&PTNT Đắc Nông Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x     x
56 Phát triển cấp nước đô thị VN tuyến cạnh tranh thuộc giai đoạn 2 - TDA Đắk Nông WB UBND tỉnh Đắk Nông CT Cấp nước & PTĐT Đắk Nông Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x   x  
57 Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung - TDA Đắk Nông ADB UBND tỉnh Đắk Nông CT Cấp nước & PTĐT Đắk Nông Sở KH&ĐT Đắk Nông 10/04/2013 x   x   x  
58 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Đồng Tháp WB Bộ GTVT Sở GTVT Đồng Tháp Chủ dự án 16/04/2013 x x x   x  
59 Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA Hà Giang WB Bộ Y tế UBND tỉnh Hà Giang Chủ dự án 3/04/2013 x x   x   x
60 Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung - TDA Hà Tĩnh ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 10/04/2013 x x x   x  
61 Giao thông Nông thôn 3 - TDA Hà Tĩnh WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 4/04/2013 x   x     x
62 Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - TDA Hà Tĩnh ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 15/04/2013 x x   x   x
63 Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - TDA Hà Tĩnh WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 10/04/2013 x x x   x  
64 Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - TDA Hà Tĩnh ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 15/04/2013 x x   x   x
65 Quản lý rủi ro thiên tai - TDA Hà Tĩnh WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 9/04/2013 x   x     x
66 Quản lý rủi ro thiên tai - TDA Nạo vét chính trị luồng vào cảng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 10/04/2013 x x x   x  
67 TDA Nâng cấp tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 15/04/2013 x x   x   x
68 TDA Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh Nhật Bản Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 15/04/2013 x x   x   x
69 Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Hà Tĩnh ADB Bộ Y tế Sở Y tế Hà Tĩnh Chủ dự án 9/04/2013 x   x     x
70 Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 2 WB UBND tỉnh Hà Tĩnh CT Cấp nước & XD Hà Tĩnh Chủ dự án 2/04/2013 x   x   x  
71 Hệ thống thoát nước thị xã Hồng Lĩnh   UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND TX Hồng Lĩnh Chủ dự án 2/04/2013 x     x   x
72 Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra Hà Tĩnh đến năm 2014 Thụy Điển UBND tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
73 Điện các xã Nuông Dăm, Cuối Hạ, Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Nhật Bản UBND tỉnh Hòa Bình UBND huyện Kim Bôi Chủ dự án 10/04/2013 x     x   x
74 Phát triển toàn diện KTXH tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên, Đồng Đăng - TDA Hưng Yên ADB UBND tỉnh Hưng Yên UBND Tp Hưng Yên Chủ dự án 19/03/2013 x     x   x
75 Phát triển Đô thị vừa và nhỏ khu vực miền trung - TDA Khánh Hòa ADB UBND tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh Khánh Hòa Sở KHĐT Khánh Hòa 3/05/2013 x x x   x  
76 Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - TDA Nha Trang WB UBND tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh Khánh Hòa Chủ dự án 26/04/2013 x x x   x  
77 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Kiên Giang WB Bộ GTVT Sở GTVT Kiên Giang Chủ dự án 9/04/2013 x x x   x  
78 Cạnh tranh chăn nuôi và An toàn thực phẩm - TDA Lâm Đồng WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Lâm Đồng Chủ dự án 20/04/2013   x x     x
79 Cạnh tranh ngành nông nghiệp - TDA Lâm Đồng WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Lâm Đồng Chủ dự án 22/04/2013   x x     x
80 Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn ADB UBND tỉnh Lạng Sơn BQLDA CTDD Lạng Sơn Chủ dự án 11/04/2013 x   x     x
81 Phát triển toàn diện KTXH tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên, và Đồng Đăng - TDA Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn ADB UBND tỉnh Lạng Sơn BQLDA CTDD Lạng Sơn Chủ dự án 16/04/2013 x   x     x
82 Năng lượng nông thôn II - TDA Lào Cai WB Bộ Công thương UBND tỉnh Lào Cai Chủ dự án 2/04/2013   x x   x  
83 Năng lượng nông thôn II mở rộng - TDA Lào Cai WB Bộ Công thương UBND tỉnh Lào Cai Chủ dự án 2/04/2013   x x   x  
84 Năng lượng nông thôn II mở rộng, giai đoạn 2 - TDA Lào Cai WB Bộ Công thương UBND tỉnh Lào Cai Chủ dự án 2/04/2013   x x   x  
85 HTKT chuẩn bị DA Phát triển Đô thị Loại vừa - TDA Vinh, Nghệ An WB UBND tỉnh Nghệ An UBND Tp Vinh Chủ dự án 17/04/2013 x   x     x
86 Phát triển Đô thị Loại vừa - TDA Vinh, Nghệ An WB UBND tỉnh Nghệ An UBND Tp Vinh Chủ dự án 17/04/2013 x   x   x  
87 TDA Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên Nhật Bản Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Phú Yên Chủ dự án 20/04/2013   X x     x
88 Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Quảng Ngãi WB Bộ TN&MT Sở TNMT Quảng Ngãi Chủ dự án 4/04/2013 x x x   x  
89 Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Quảng Ninh ADB Bộ Y tế UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 15/04/2013 x     x   x
90 Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - TDA Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Trị Chủ dự án 11/04/2013 x   x   x  
91 Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam - TDA Quảng Trị Hà Lan UBND tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh QuảngTrị Ban QLDA 4/04/2013 x   x     x
92 TDA Phát triển cấp nước Đông Hà và vùng phụ cận, tỉnh Quảng Trị ADB UBND tỉnh Quảng Trị UBND Tp Đông Hà Chủ dự án 5/04/2013 x x x     x
93 TDA Phục hồi và quản lý bền vũng rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị Hàn Quốc UBND tỉnh Quảng Trị Trường TC nghề QT Chủ dự án 4/04/2013 x   x     x
94 TDA TC cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo dạy nghề cho Trường TC nghề tỉnh Quảng Trị Hàn Quốc UBND tỉnh Quảng Trị Trường TC nghề QT Chủ dự án 4/04/2013 x x x   x  
95 TDA Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị WB UBND tỉnh Quảng Trị UBND Tp Đông Hà Sở KHĐT Quảng Trị 11/04/2013 x   x   x  
96 Cấp nước sạch và VSNT đồng bằng sông Hồng - TDA Thái Bình WB Bộ NN&PTNT UBND tỉnh Thái Bình Chủ dự án 12/04/2013 x x x   x  
97 Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam - TDA Thái Bình WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Thái Bình Chủ dự án 15/04/2013 x   x   x  
98 Phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Thái Bình ADB Bộ Y tế Sở Y tế Thái Bình Chủ dự án 8/04/2013 x     x   x
99 Cạnh tranh nông nghiệp - TDA Thanh Hóa WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Thanh Hóa Chủ dự án 21/05/2013 x   x     x
100 Cấp nước và VSMT nông thôn miền Trung - TDA Thanh Hóa ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Thanh Hóa Chủ dự án 7/05/2013 x   x   x  
101 CT nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng - TDA Thanh Hóa WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Thanh Hóa Chủ dự án 7/05/2013 x   x   x  
102 TDA Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày, tỉnh Thanh Hóa (thuộc DA WB 5) WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Thanh Hóa Chủ dự án 10/05/2013   x x     x
103 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Thiệu Ngọc - Thiệu Hưng - Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa Sở KH&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 18/04/2013 x     x   x
104 Cung cấp nước sạch thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa Sở KH&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 18/04/2013 x x   x   x
105 Đường giao thông từ Xuân Châu đi Ba Si, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa Sở KH&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 18/04/2013 x x   x   x
106 Đường từ thị trấn Hồi Xuân đi xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa Sở KH&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 18/04/2013 x     x   x
107 Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Kim - Phượng - Xuân - Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa Sở KH&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 18/04/2013 x     x   x
108 TDA Phục hồi, quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ dự án 6/05/2013 x   x   x  
109 TDA Xây dựng công trình, nhà lớp học, nhà Hiệu bộ, 3 TTGDTX huyện Bá Thước, Như Xuân, Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ADB UBND tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 22/05/2013 x   AMF     x
110 Thí điểm tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhật Bản UBND tỉnh Thanh Hóa Sở KH&ĐT Thanh Hóa Chủ dự án 18/04/2013 x     x   x
111 Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông - TDA Tp Hà Nội WB Bộ TT&TT UBND Tp Hà Nội Chủ dự án 5/04/2013 x x x   x  
112 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Trà Vinh WB Bộ GTVT Sở GTVT Trà Vinh Sở GTVT Trà Vinh 22/04/2013 x x x   x  
113 Đường liên xã Phong Thanh - Châu Điền - Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Nhật Bản UBND tỉnh Trà Vinh Sở GTVT Trà Vinh Sở GTVT Trà Vinh 20/05/2013   x   x   x
114 TDA Nâng cấp đô thị Tp Trà Vinh WB UBND tỉnh Trà Vinh UBND tỉnh Trà Vinh Sở KH&ĐT Trà Vinh 20/05/2013 x x   x   x
115 Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Vĩnh Long WB Bộ GTVT Sở GTVT Vĩnh Long Chủ dự án 9/04/2013 x   x   x  
116 Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Yên Bái ADB Bộ Y tế UBND tỉnh Yên Bái Chủ dự án 11/04/2013 x   x     x
117 Cải tạo, nâng câp đường Quy Mông - Kiên Thành - Y Can huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Nhật Bản UBND tỉnh Yên Bái UBND huyện Trấn Yên Chủ dự án 11/04/2013 x     x   x
118 Đường từ Quốc lộ 70 đi thôn 14 và thôn 15, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Nhật Bản UBND tỉnh Yên Bái UBND huyện Lục Yên Chủ dự án 12/04/2013 x     x   x
119 TDA Giảm nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái WB UBND tỉnh Yên Bái UBND tỉnh Yên Bái Chủ dự án 11/04/2013 x   x   x  
120 Thủy lợi Từ Hiếu, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Nhật Bản UBND tỉnh Yên Bái UBND huyện Lục Yên Chủ dự án 12/04/2013 x     x   x
                         
  Tổng           272 208 294 1 50 164 180
 
PHỤ LỤC II A
SỐ LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA THUỘC CÁC CQCQ ĐÃ GỬI BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2013
STT Cơ quan quản lý Quý I năm 2013 Trong đó
Chương trình/Dự án Tiu dự án
Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản
  Tổng số 344 294 164 272 208 224 197 118 166 147 120 97 46 106 61
  BỘ NGÀNH 172 153 87 128 118 148 131 78 107 96 24 22 9 21 22
1 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bộ Công Thương 27 27 13 27 27 11 11 7 11 11 16 16 6 16 16
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
4 Bộ Giao thông vận tải 13 13 12 12 10 12 12 11 11 10 1 1 1 1 0
5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0
6 Bộ Khoa học và CN 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0
7 Bộ LĐ-TB-XH 8 8 3 7 8 8 8 3 7 8 0 0 0 0 0
8 Bộ Ngoại giao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
9 Bộ Nội vụ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Bộ Nông nghiệp và PTNT 31 14 9 22 19 26 11 8 19 14 5 3 1 3 5
11 Bộ Quốc phòng 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
12 Bộ Tài chính 9 9 4 4 6 8 8 3 3 6 1 1 1 1 0
13 Bộ Tài nguyên và MT 17 16 0 0 17 16 15 0 0 16 1 1 0 0 1
14 Bộ Thông tin và TT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
15 Bộ Tư pháp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
16 Bộ VH-TT-DL 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0
17 Bộ Xây dựng 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Bộ Y tế 27 27 20 27 1 27 27 20 27 1 0 0 0 0 0
19 Ban Cơ yếu Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ban QL Lăng CT HCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ban Tôn giáo Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bảo hiểm Xã hội VN 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
23 Đài Tiếng nói VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Đài Truyền hình VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Học viện CTQG HCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hội Cựu chiến binh VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hội Nông dân Việt Nam 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
28 Kiểm toán Nhà nước VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ngân hàng Nhà nước VN 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0
30 Ngân hàng Phát triển VN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
31 Thanh tra Chính phủ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
32 Thông tấn xã Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tòaán Nhân dân tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tổng LĐ Lao động VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 TƯ Đoàn TNCS HCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 TƯ Hội LH Phụ nữ VN 2 2 0 2 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
37 UB Chứng khoán NN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ủy ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ủy ban Mặt trận TQ VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Văn phòng Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Văn phòng Chủ tịch Nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Văn phòng Quốc hội 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Văn phòng TƯ Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Viện Khoa học và CNVN 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0
45 Viện Khoa học Xã hội VN 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Viện Kiểm sát NDTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TNH, THÀNH PH 172 141 77 144 90 76 66 40 59 51 96 75 37 85 39
1 Tp Hà Nội 7 7 7 7 3 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1
2 Vĩnh Phúc 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Bắc Ninh 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hải Phòng 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Hưng Yên 5 0 0 5 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0
7 Thái Bình 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 3 2 2 3 1
8 Hà Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nam Định 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 Ninh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hà Giang 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
12 Cao Bằng 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0
13 Bắc Kạn 12 12 5 12 7 4 4 2 4 3 8 8 3 8 4
14 Tuyên Quang 2 2 0 1 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0
15 Lào Cai 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3
16 Yên Bái 8 4 1 6 3 3 2 0 1 3 5 2 1 5 0
17 Thái Nguyên 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
18 Lạng Sơn 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0
19 Quảng Ninh 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
20 Bắc Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Phú Thọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Điện Biên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sơn La 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Hòa Bình 3 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0
26 Thanh Hóa 14 8 4 13 4 2 2 1 2 1 12 6 1 11 3
27 Nghệ An 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0
28 Hà Tĩnh 17 12 7 16 9 4 4 3 4 1 13 8 4 12 8
29 Quảng Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Quảng Trị 8 8 4 8 3 2 2 1 2 1 6 6 3 6 2
31 TT Huế 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
32 Đà Nẵng 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Quảng Nam 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
34 Quảng Ngãi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
35 Bình Định 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
36 Phú Yên 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
37 Khánh Hòa 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
38 Kon Tum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Đắk Lắk 9 9 3 9 2 3 3 2 3 2 6 6 1 6 0
41 Đắk Nông 8 8 3 8 0 1 1 0 1 0 7 7 3 7 0
42 Lâm Đồng 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
43 Ninh Thuận 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 0 0 0 0 0
44 Bình Thuận 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0
45 Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tây Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bình Dương 6 6 0 0 6 5 5 0 0 5 1 1 0 0 1
48 Đồng Nai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
49 Bà Rịa - Vũng Tàu 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0
50 Tp. Hồ Chí Minh 13 13 12 13 12 13 13 12 13 12 0 0 0 0 0
51 Long An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Bến Tre 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
54 Trà Vinh 5 1 1 2 5 2 0 0 0 2 3 1 1 2 3
55 Vĩnh Long 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
56 Đồng Tháp 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
57 An Giang 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
58 Kiên Giang 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
59 Cần Thơ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
60 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sóc Trăng 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
62 Bạc Liêu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cà Mau 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
 
PHỤ LỤC II B
SỐ LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA ĐÃ GỬI BÁO CÁO HÀNG QUÝ
Quý báo cáo Tổng số Chương trình/Dự án Tiểu dự án
Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tng Đúng mẫu ĐThông tin Thư ĐT Văn bản
Q1-2008 148 49 17 51 108 136 41 15 41 106 12 8 2 10 2
Q2-2008 147 134 63 135 40 135 122 56 123 40 12 12 7 12 0
Q3-2008 216 204 90 188 102 167 157 80 144 80 49 47 10 44 22
Q4-2008 232 217 71 179 144 171 157 64 129 100 61 60 7 50 44
Q1-2009 253 239 93 203 131 190 176 84 149 100 63 63 9 54 31
Q2-2009 257 222 93 205 102 198 171 87 158 83 59 51 6 47 19
Q3-2009 247 231 228 210 150 183 169 108 155 106 64 62 20 55 44
Q4-2009 284 270 152 233 164 227 214 132 181 138 57 56 20 52 26
Q1-2010 295 264 119 248 164 214 191 94 171 123 81 73 25 77 41
Q2-2010 343 314 145 282 160 227 210 108 177 117 116 104 37 105 43
Q3-2010 312 286 125 247 172 194 186 95 139 117 118 100 30 108 55
Q4-2010 302 254 110 201 223 217 186 79 138 157 85 68 31 63 66
Q1-2011 299 277 156 244 171 187 183 116 148 116 112 94 40 96 55
Q2-2011 318 292 172 247 213 199 187 125 145 140 119 105 47 102 73
Q3-2011 307 288 183 256 177 194 182 128 149 124 113 106 55 107 53
Q4-2011 351 321 179 302 174 224 200 120 179 120 127 121 59 123 54
Q1-2012 350 319 164 304 146 208 196 129 170 107 142 123 35 134 39
Q2-2012 328 299 156 270 214 194 180 119 148 130 134 119 37 122 84
Q3-2012 350 321 162 279 207 205 193 114 148 139 145 128 48 131 68
Q4-2012 385 334 177 325 212 245 211 128 193 157 140 123 49 132 55
Q1-2013 344 294 164 272 208 224 197 118 166 147 120 97 46 106 61
 

Văn bản mới hơn

Văn bản cũ hơn

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website