Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Công văn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1556/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013
 
Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội
 
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 608/CT-TTr4 ngày 10/01/2013 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 3 Mục II Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, bao gồm “đầu tư xây dựng mới, hiện đại hóa; cầu, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đỗ xe”.
Tại Điều 2 Luật đầu tư năm 2005 quy định: “Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình và vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Căn cứ vào quy định nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục thuế nêu tại Công văn số 608/CT-TTr4 là Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng giao thông Phương Thành không phải là chủ đầu tư mà chỉ là nhà thầu, sản phẩm tạo ra của công ty chỉ là một khâu để tạo ra sản phẩm quy định tại điểm 3 Mục II Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, Công ty cũng không vận hành, quản lý các công trình nêu tại điểm 3 Mục II Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP để tạo ra thu nhập cho Công ty, thì Công ty không phải là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư nêu tại điểm 3 Mục II Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

Văn bản mới hơn

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website