Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Công văn về chuyển máy móc, thiết bị và nguyên liệu sang trụ sở mới của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1119/TCHQ-GSQL
V/v chuyển máy móc, thiết bị và nguyên liệu sang trụ sở mới của DNCX
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013
 
Kính gửi: - Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Tazmo Việt Nam
(Địa chỉ: Đường số 12, KCX Tân Thuận, quận 7, Tp Hồ Chí Minh)
 
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 181/HQLA-NV ngày 28/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An nêu vướng mắc về việc chuyển máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu sang trụ sở mới của doanh nghiệp chế xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Việc di chuyển hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất chỉ được thực hiện khi Ban Quản lý các KCN, KCX Tp Hồ Chí Minh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty và Ban Quản lý các khu kinh tế Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư mới.
2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh:
+ Thực hiện thanh khoản dứt điểm đối với nguyên, vật liệu đã đưa vào sản xuất theo từng loại hình phù hợp;
+ Có văn bản thông báo cho Cục Hải quan Long An biết tình hình thanh khoản nguyên vật liệu theo từng loại hình (đã thanh khoản xong, thanh khoản một phần, chưa thanh khoản);
+ Niêm phong phương tiện chứa hàng khi Công ty thực hiện việc di chuyển;
+ Lập biên bản bàn giao hàng hóa (biên bản có ký xác nhận 3 bên: Hải quan TP Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp - Hải quan Long An).
- Doanh nghiệp:
+ Lập Danh mục thống kê toàn bộ số lượng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu chi tiết theo từng tờ khai nhập khẩu có xác nhận của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận), báo cáo tình hình thanh khoản có xác nhận của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận), đính kèm sao y toàn bộ hồ sơ liên quan gửi Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An để theo dõi, quản lý.
+ Đảm bảo nguyên trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển cũng như vận chuyển đúng tuyến đường quy định (có biên bản xác nhận bàn giao hàng hóa vận chuyển giữa Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận - Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An).
+ Bàn giao hồ sơ hải quan cho Cục Hải quan Long An theo dõi, quản lý (nếu có).
- Cục Hải quan Long An:
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế doanh nghiệp chuyển đến với danh mục do doanh nghiệp lập và biên bản bàn giao của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.
+ Theo dõi tiếp nguyên phụ liệu chưa thanh khoản (nếu có).
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị hải quan và doanh nghiệp biết, thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (GQ2, 3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
 

Văn bản mới hơn

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website